A downloadable game for Windows, macOS, Linux, and Android

Not just a game

Download

Download
Game by ZebangZhang.zip 2 MB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

lang fei qing chun

GAN SHI JIAN SUI BIAN ZUO DE, ZHI SHI WEI LE JIOA GE ZUO YE ER YI HAO MA.

gen ben da bu kai

cai ji

la ji you xi da bu kai

qing kan wo de yong hu ming

I DONT KNOW WHY.